Inguruko Parrokien pastoraltza ardura. Elkarbizitza Etxea: haur eta gazteetako taldeen harrera. Adiñeko Klaretar egoitza. Atención pastoral a las Parroquias de la zona. Casa de Convivencias: acogida de grupos de niños y jóvenes. Residencia de Claretianos mayores. Atenció pastoral a les parròquies de la zona. Casa de convivències: acollida de grups d’infants i joves. Casa residència de Claretians grans. Attention pastorale dans la zone. Maison pour accueillir les groupes d’enfants et jeunes. Communauté pour les clarétains âgés dépendants. Attenzione pastorale alle parrocchie della zona. Casa per convivenze: accoglienza di gruppi di bambini e di giovani. Casa residenza per Clarettiani anziani.