Parrokien pastoraltza: Auzo batean maila soziokultural baxuarekin kokatutako bi parrokietan. Claret Enea Gizartetxea: Gizarteratzeko Zentru Integrala. Pobrezia egoeran, eta baztertze soziala dauden prestsonak laguntzeko. Proclade Yanapay Fundazioa: Garapenerako Lankidetza. Hainbat erlijioso-kapilautza eta zaharegoitzak. Pastoral parroquial en dos Parroquias suburbiales. Claret Enea Gizartetxea: Centro Integral de Inclusión Social. Fundación Proclade Yanapay: Cooperación al Desarrollo. Capellanías de religiosas y residencias de ancianos. Pastoral parroquial en dues parròquies suburbials. Claret Enea Gizartetxea: Centre Integral de Inclusió social. Fundació Proclade Yanapay: Cooperació al desenvolupament. Capellanies de religioses i residències d’avis. Pastorale dans deux paroisses de faubourg. «Claret EneaGizartetxea»: Centre pour l’intégration et inclusion sociale. Fondation «ProcladeYanapay» : coopération au développement. Aumôneries chez les religieuses et dans les maisons de retraite. Pastorale parrocchiale di due parrocchie suburbane. Claret Enea Gizaertetxea: Centro integrale di inclusione sociale. Fondazione Proclade Yanapay: cooperazione per lo sviluppo. Cappellanie per religiose e residenze per anziani.