Attività pastorale parrocchiale. Collaborazione con organismi della zona. Azioni solidarie, accoglienza di immigrati e rifugiati, dialogo ecumenico. Actividad pastoral parroquial. Colaboración con organismos de la zona. Acciones solidarias, acogida de inmigrantes y refugiados, dialogo ecuménico. Parrokia pastoraltza. Inguruko elkarteekin kolaborazioa. Ekintza solidarioak, etorkin eta errefuxiatuen harrera, elkarrizketa ekumenikoa. Activitat pastoral parroquial. Col·laboració amb organismes de la zona. Accions solidaries, acollida d’immigrants i refugiats, diàleg ecumènic. Animation pastorale de la paroisse. Collaboration avec d’autres organismes. Actions solidaires, l’accueil des immigrants et des réfugiés, dialogue oecuménique.