Casa Mare de la Congregació – Temple Sant Antoni Mª Claret i Museu: atenció pelegrins i visitants. Centre d’Espiritualitat Claretiana (CESC). Casal Claret. Casa d’Espiritualitat. Casa Madre de la Congregación – Templo San Antonio María Claret y Museo: atención peregrinos y visitantes. Centro de Espiritualidad Claretiana (CESC). Casal Claret. Casa de Espiritualidad. Kongregazioaren lehen etxea. Claret Aitaren tenplua eta museoa. Erromes eta visitarien harrera. Klaretar Espiritualitate zentroa (CESC). Claret etxea. Espiritualitate etxea. Maison mère de la Congrégation. Temple Saint Antoine-Marie Claret et Musée. Accueil des pèlerins et des visiteurs. Centre de Spiritualité Clarétaine (CESC). Casal Claret. Maison de Spiritualité. Casa Madre della Congregazione. Tempio S. Antonio Maria Claret e Museo. Attenzione ai pellegrini e ai visitatori. Centro di Spiritualità Clarettiana (CESC). Casal Claret. Casa di Spiritualità.